User Reviews

Cheung S*** K*** 2023-11-23
超強零折扣後價錢合理,比起在其他連鎖店買平
謝*** 2023-11-18
吃了兩星期,目前沒有特別明顯的效果
Lau R*** 2023-10-29
有些小效果,出現番小小腰型。
Cheung C*** Y*** 2023-10-08
可以使用edollar! 會再回購!
Danny C*** 2023-09-27
大程度上會向親朋好友推薦此產品/服務