2 builtin@search_engine_record.com

兒童基因檢測組合

精選

拖曳

體檢

體檢中心

保證

贈品

推廣優惠

基因 - 智力

5體檢項目

母乳喂哺與智商

非語言智商/作業智商

學習能力

語言能力

記憶力

基因 - 運動

4體檢項目

耐力運動

肌肉類別

筋腱

對運動訓練反應

基因 - 發展與行為

5體檢項目

注意力障礙—過度活躍症

讀寫障礙

進食行為

海洛英依賴風險

對尼古丁反應

基因 - 新陳代謝

6體檢項目

一型糖尿病

葡萄糖六磷酸酶缺乏症

果糖不耐症

乳糖不耐症

兒童肥胖

麩質過敏症

基因 - 過敏

3體檢項目

哮喘

鼻敏感

濕疹

基因 - 體質

6體檢項目

體重

嗅覺/痛楚/味覺

雀斑與黑痣

原發性少女脊柱側彎

近視

尿道下裂

WhatsApp