2 builtin@search_engine_record.com

子宮頸癌HPV疫苗-精選

精選

更多計劃
拖曳

體檢

體檢中心

保證

贈品

推廣優惠

疫苗注射

3體檢項目

加衛苗 Gardasil (9合1) 子宮頸癌HPV疫苗 (3針) (第0,2及6個月)

注射疫苗前由醫生負責注射評估

由醫護人員負責注射程序

WhatsApp
【新客優惠】首次訂體檢滿$2,000減$100  優惠碼:
複製