2 builtin@search_engine_record.com

比較1計劃

最多4個計劃

拖曳

體檢

體檢中心

保證

贈品

推廣優惠

基本健康評估

5體檢項目

血壓

身高

脈搏率

詳細醫學問卷

體重

子宮頸病變測試

2體檢項目

人類乳頭瘤病毒 DNA 基因分型

新柏氏子宮頸液基薄片檢查

一般性病

2體檢項目

疱疹病毒2型抗體

梅毒螺旋菌抗體

愛滋 HIV

1體檢項目

愛滋病病毒抗原及抗體

淋病檢測

2體檢項目

陰道加德納菌 DNA

淋球菌DNA

衣原體檢測

5體檢項目

沙眼衣原體 DNA

人型支原體 DNA

生殖支原體 DNA

解脲支原體 DNA

微小脲原體 DNA

子宮頸管拭子檢查

2體檢項目

滴蟲 DNA

念珠菌 DNA

報告

1體檢項目

7至10個工作天

WhatsApp