2 builtin@search_engine_record.com

比較2計劃

最多4個計劃

拖曳

體檢

體檢中心

保證

贈品

推廣優惠

基本健康評估

6體檢項目

血壓

體質指標

身高

脈搏率

詳細醫學問卷

體重

衣原體檢測

8體檢項目

衣原體DNA測試

人型支原體

生殖支原體

解脲支原體

微小脲原體

陰道滴蟲

疱疹病毒

衣原體抗體

報告

2體檢項目

醫生講解中英文報告

醫療報告及建議

淋病檢測

1體檢項目

淋球菌DNA

一般性病

1體檢項目

疱疹二型抗體

愛滋 HIV

1體檢項目

愛滋病病毒抗體一及二

梅毒

1體檢項目

梅毒血清試驗

WhatsApp
【新客優惠】首次訂體檢滿$2,000減$100  優惠碼:
複製