DNA性病身體檢查

精選

更多計劃
拖曳

體檢

體檢中心

保證

評分

贈品

推廣優惠

基本健康評估

7體檢項目

身高

體重

詳細醫學問卷

個人健康分析問卷

一般性病

4體檢項目

梅毒螺旋菌抗體

愛滋 HIV

3體檢項目

愛滋病病毒抗原及抗體

報告

3體檢項目

4 日特快報告

由醫護人員簡單講解報告

3 日特快報告

子宮頸病變測試

1體檢項目

人類乳頭瘤病毒 DNA 基因分型

梅毒

2體檢項目

梅毒螺旋菌抗體

梅毒血清試驗

衣原體檢測

10體檢項目

人型支原體 DNA

微小脲原體 DNA

衣原體抗體

生殖支原體

人型支原體

解脲支原體

淋病奈瑟菌

淋病檢測

2體檢項目

陰道加德納菌 DNA

子宮頸管拭子檢查

2體檢項目
致電熱線
WhatsApp